เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผศ.ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ ให้การต้อนรับ คุณบุญเลิศ มหาวิเศษศิลป์ กรรมการผู้จัดการ คุณณัฐกิตติ์ มหาวิเศษศิลป์ กรรมการบริษัท คุณกนกศิลป์ สุดถนอม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ คุณกฤศวรรณ นวกุล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณสุภานัน น้อมสมบูรณ์ เลขานุการ ทีมผู้บริหารจาก บริษัท ทัสค์ อินทิเรีย จำกัด เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน “หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับบริษัท ทัสค์ อินทีเรีย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการด้านนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงนักศึกษาได้รับการฝึกอบรมและฝึกงานในสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคต