เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Science and Technology Exhibition Project)” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานจัดงานและผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ณ ลาน Creative Zone อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ

     โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการนำเสนอผลงาน และการเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และสื่อสร้างสรรค์ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ยังสามารถให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ไอเดีย ประสบการณ์และแสดงศักยภาพด้าน   การทำวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และสื่อสร้างสรรค์ อีกด้วย