เมื่อวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปลูกป่าชายเลนตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศและลดสภาวะโลกร้อน ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้เข้าชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย, โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริฯ และ ได้ฝึกปฏิบัติการปลูกต้นกล้าไม้ชายเลน ที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปลูกป่าชายเลน และโครงการในพระราชดำริฯ ประสบการณ์จากวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้โครงการในพระราชดำริ