เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “เปิดโลกใบเล็กผ่านกล้องจุลทรรศน์” ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมระบบ Interactive (S713) สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การเตรียมตัวอย่าง และการถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ ถ่ายภาพเซลล์ เนื้อเยื่อ หรือตัวอย่างของสิ่งมีชีวิต เช่น แบคทีเรีย โพรโทซัว รา พืช สัตว์ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนทางด้านชีววิทยา