เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงาน ณ ฝ่ายผลิตเอกสาร สำนักงาน Wisdom Media มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตสิ่งพิมพ์โดยใช้ระบบการพิมพ์ดิจิทัลเพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ให้กับมหาวิทยาลัย และได้เข้าชมขั้นตอนการผลิตตั้งแต่กระบวนก่อนพิมพ์ จนถึงกระบวนการหลังพิมพ์ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างเป็นกันเอง รวมถึงได้รับความรู้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูในงานครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี