เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการประกวดการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ (CWIE) ประจำปี พ.ศ.2567 ณ มหาวิทยาลัยสยาม ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ทั้งนี้นายภควรรษ ต๊ะเฟย นักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งโครงงานสหกิจศึกษาจากการปฏิบัติงาน สังกัด ครีเอทีฟฝ่ายผลิตรายการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา คือคุณธนิดา แสงพิทักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา คือผศ.รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ ซึ่งนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ได้รับเกียรติมอบรางวัล โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

 สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗  สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดประกวดโครงงานหรือผลงานสหกิจศึกษาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2567 และนายภควรรษ  ต๊ะเฟย  ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ได้รับเกียรติมอบรางวัลจาก ผศ.นพรัตน์ ภัยวิมุติ รองอธิการบดี จึงได้เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมประกวดที่มหาวิทยาลัยสยาม