เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาชีววิทยาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567 ณ ห้อง S 710 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ กิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำตัวของนักศึกษาใหม่ การแนะนำคณาจารย์ในสาขาวิชาชีววิทยา/หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา การบรรยายแผนการเรียน การเข้าถึงงานบริการในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การมอบเสื้อกาวน์และการผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ การกล่าวต้อนรับจากรุ่นพี่ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักคณาจารย์และรุ่นพี่ในหลักสูตรฯ              ได้รับคำแนะนำแนวทางการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นการรับขวัญนักศึกษาใหม่เพื่อให้เกิดกำลังใจที่ดีในการเรียน