หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานภายใน

ฝ่าย เบอร์โทร E-Mail
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-287-9600  ต่อ 9672  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 0-287-9600  ต่อ 2202  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 0-287-9600  ต่อ 2203  
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 0-287-9600  ต่อ   
หัวหน้าสำนักงาน 0-287-9600  ต่อ 2211 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าที่งานการเงิน 0-287-9600  ต่อ 2216 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 0-287-9600  ต่อ 2213 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าทีงานวิชาการ 0-287-9600  ต่อ 2221 , 2214 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 0-287-9600  ต่อ 2212 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าที่งานกิจการทั่วไป 0-287-9600  ต่อ 2211 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน 0-287-9600  ต่อ 2215 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ วัสดุ 0-287-9600  ต่อ 2233 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 0-287-9600  ต่อ 2218 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าที่ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0-287-9600  ต่อ 7904 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าที่ภาควิชาเทคโนโลยสื่อสารและอุตสาหกรรม 0-287-9600  ต่อ 72251 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สาขาวิชาเคมี 0-287-9600  ต่อ 2241 , 2242 , 2243  
สาขาวิชาชีววิทยา 0-287-9600 ต่อ 2249  
สาขาวิชาฟิสิกส์ 0-287-9600  ต่อ 2246 , 2247  
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 0-287-9600  ต่อ 2261 , 2262  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 0-287-9600 ต่อ 2251  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0-287-9600  ต่อ 2256 , 2257  
สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 0-287-9600  ต่อ 2296  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน 0-287-9600  ต่อ 2281 , 2282  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 0-287-9600 ต่อ 2291  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 0-287-9600 ต่อ 2271 , 2272  
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 0-287-9600 ต่อ 2776  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2287 9600 ต่อ 7555 หรือ 7556
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085 357 1153
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.