เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ต้อนรับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ ผศ. ดร. ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ และกรรมการ ได้แก่ ผศ. สว่าง ฉันทวิทย์ และ ผศ. ชัชวาลย์ สุขมั่น พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย จันทะแสง รับหน้าที่เลขานุการ และน.ส. ซารีดา อาแว ผู้ช่วยเลขานุการ

       ในการรับการตรวจประเมินในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดยคณบดี ผศ. อนุรักษ์ นวพรไพศาล และทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยความพร้อม และความมุ่งมั่น ของคณะฯ หรือ "PLUS" ซึ่งคือ "สามัคคี รักใคร่ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว"
ผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีนี้อยู่ในระดับดี ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของคณะกรรมการ

 

โพสต์โดย SciTech RMUTK บน 22 สิงหาคม 2017