สาขาวิขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (ภาคสมทบ) 

สอบถามได้ที่ เบอร์โทร 086-034-7936

รายละเอียด