ข่าวประกาศ

 ขยาย เวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้- 19 มีนาคม 2564


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ระหว่างวันที่ 9 -22 กันยายน 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่

ขอเชิญชวนคณาจารย์นักวิจัย ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. กรุงเทพ (RMUTK Science and Technology Journal) 📝

📍อาจารย์ที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ด้านล่างค่ะ

https://sci-journal.rmutk.ac.th/index.php/stj

  • เอกสารประกอบการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม 
  • คสภ.1 กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาค 
  • คสภ.2 กระบวนการสรรหาหัวหน้าภาควิชาฯ 
  • คสภ.3 ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา 
  • คสภ.4 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าภาค   
  • คสภ.4.1 ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น   
  • คสภ.5 ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร  
  • คสภ.6 หลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา