ข่าวประกาศ

เนื่องจากขาดสอบ หรือ เข้าห้องสอบหลังจาก 30 นาที ที่มีการสอบ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลกำหนดการและกิจกรรมด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดปีการศึกษา 2560 ดังนี้
>> ปฏิทินการศึกษา 2560

ประกาศกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาการเป็นหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ รายละเอียด 

 
1. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. รายละเอียด 
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี รายละเอียด