เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

 

 

 

 

1. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยอดเงินเกิน 500,000
2. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เงินไม่เกิน 500,000)
3. แบบฟอร์มใบ พส. 2 จัดซื้อครุภัณฑ์
4. ขออนมัติจัดซื้อวัสดุ
5. แบบฟอร์มใบ พส. 2 จัดซื้อวัสดุ
6. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (จัดซื้อวัสดุ)
7. แบบฟอร์ม (บก.06)
8. ขออนุมัติจัดจ้าง 
8.1 การจัดซื้อเพื่อมาซ่อม
8.2 พส. 2 จัดซื้อเพื่อมาเปลี่ยน
9. แบบฟอร์มใบ พส.4 จัดจ้าง
10. รายละเอียดคุณลักษณะ (จัดจ้าง)
11. แบบฟอร์มประวัติการซ่อม
12. ตรวจสอบครุภัณฑ์
13. แบบฟอร์มการรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี
14. แบบฟอร์มการรายงานครุภัณฑ์แทงจำหน่าย
15. ฟอร์มบัญชีคุมวัสดุ
16. การจำแนกประเภทรายจ่ายวัสดุ
   
แบบฟอร์ม 2 แตกตัวคูณ สาขาวิชาเคมี กิจกรรมที่ 1 ปี 66