ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประกาศเป็นคณะที่ถูกต้องตามกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยแบ่งโครงสร้างภายในเป็น สำนักงานคณบดี และ สาขาวิชาประกอบด้วย 3 ภาควิชา และ 11 สาขาวิชา ดังนี้

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

 1. สาขาวิชาเคมี
 2. สาขาวิชาชีววิทยา
 3. สาขาวิชาฟิสิกส์
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
 5. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
 4. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 5. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน