1. ไอทีได้มาตรฐาน
  2. นำเสนองานเป็น
  3. เน้นอังกฤษสื่อสาร
  4. ทำงานต่างวัฒนธรรม
  5. เลิศล้ำคุณธรรมจริยธรรม
  6. น้อมนำความเป็นไทย
  7. ภาคภูมิใจในสถาบัน
  8. ร่วมกันสร้างจิตอาสา
  9. พลานามัยสมบูรณ์
  10. เพิ่มพูดคิดสร้างสรรค์