• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและบุคลากรนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  เป้าประสงค์ บัณฑิตเป็นที่ยอมรับต่อสังคม
  กลยุทธ์
  1.1 เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และหรือปริญญาเอก ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
  1.2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
  1.3 พัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะเป็น Credit Bank
  1.4 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ มาตรฐานการอุดมศึกษา และเอกลักษณ์ของคณะ
  1.5 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สร้างนวัตกรรม (ผู้เรียนนำองค์ความรู้ไป ต่อยอดได้) เรียนรู้แบบ Online และ e-learning และเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  1.6 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาและบุคลากรทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และภาษาต่างประเทศ
  1.7 พัฒนาระบบการฝึกสหกิจทั้งในและต่างประเทศ
  1.8 จัดตั้งศูนย์เครื่องมือ/ศูนย์พัฒนาเครื่องมือ/ศูนย์ผลิตเอกสารการสอน
  1.9 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคนอกในการใช้ครุภัณฑ์และสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาการในสถานศึกษาและสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
  1.10 สนับสนุนการได้การยอมรับของนักศึกษาให้มากขึ้น เช่น การให้นักศึกษาไปนำเสนอผลงาน การเข้าประกวดทั้งในและต่างประเทศ
  1.11 ผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจรโดยใช้ Work Integrated Learning (WIL) อย่างเข้มข้น

 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย และนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่นยืน
  เป้าประสงค์ การเพิ่มมูลค่าผลงานวิจัยและนวัตกรรม
  กลยุทธ์
  2.1 สนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรมของบุคลากร ทั้งงานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์งานวิจัยของชาติ
  2.2 หาหัวข้องานวิจัย และนวัตกรรมจากชุมชน และสถานประกอบการ
  2.3 ส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตีพิมพ์ เผยแพร่ จดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรและหรือไปใช้ประโยชน์
  2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ
  2.5 สนับสนุนงานวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยของนักศึกษา
  2.6 บริหารจัดการงานวิจัย และนวัตกรรม ด้วยการสร้างทีมงานและมีระบบที่สนับสนุน เช่น ให้คำปรึกษาการทำงานวิจัย มาตรการลดชั่วโมงสอน

 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคมบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและตอบสนองสังคมเรียนรู้ตลอดชีวิต
  เป้าประสงค์ การบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
  กลยุทธ์
  3.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และยุทธศาสตร์ชาติ
  3.2 ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน งานวิจัยและนวัตกรรม และศิลปวัฒนธรรม
  3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
  3.4 สนับสนุนการบริการวิชาการผ่านสื่อออน์ไลน์
  3.5 บริหารจัดการงานบริการวิชาการ ด้วยการสร้างทีมงานและมีระบบที่สนับสนุน เช่น การจัดหาแหล่งทุนจากภายนอก การสร้างเครือข่ายในการบริการวิชาการ

 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  เป้าประสงค์ การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ
  กลยุทธ์
  4.1 บูรณาการการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
  4.2 ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบธรรมาภิบาลและการสร้างภาพลักษณ์
  เป้าประสงค์ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นไปตามระบบที่กำหนดไว้
  กลยุทธ์
  5.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ และทรัพยากร (บุคลากร อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์)
  5.2 ส่งเสริมการนำแผน เช่น แผนพัฒนานักศึกษา แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนบริหารความเสี่ยง แผนวิจัย แผนบริการวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติ
  5.3 บริหารจัดการตามระบบและกลไกที่กำหนด นำระบบ Coaching Supporting มาใช้ เน้นการติดตามผลลัพธ์ของการดำเนินการ เน้นวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่มี วางแผนปรับปรุงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
  5.4 ส่งเสริมการสร้างผลงานนักศึกษาและอาจารย์ และจัดหารายได้จากผลงานของอาจารย์และนักศึกษา
  5.5 พัฒนาคณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  5.6 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
  5.7 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ใช้เทคโนโลยี
  5.8 ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา และการสร้างเอกลักษณ์ของคณะ
  5.9 จัดทำฐานข้อมูลของคณะเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
  5.10 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อม
  5.11 กำหนดภาระงานการจัดเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการที่เหมาะสม
  5.12 ส่งเสริมการมีรายได้ของนักศึกษาจากการช่วยงานในคณะ

 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่ตอบนโยบายรัฐบาล
  เป้าประสงค์ รายได้จากการดำเนินงานตามการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่
  กลยุทธ์
  6.1 จัดการเรียนการสอนระดับรายวิชา หลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมใหม่
  6.2 สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยที่ตอบสนองอุตสาหกรรมใหม่
  6.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้จากการวิจัยที่ตอบสนองอุตสาหกรรมใหม่
  6.4 ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อหารายได้

 

แผนเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์กับกลยุทธ์ ประจำปี 2564