หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม  
ดร.วินัย  อวงพิพัฒน์ ดร.ประนัดฎา  พิมสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา  มีหนองหว้า
หัวหน้าสาขาวิชา    หัวหน้าภาค
     
อาจารย์วรงค์พร  รัตนบุญ ดร.วงษ์นภา  นาคใหญ่ อาจารย์วรรณิสา  แก้วบ้านกรูด